Is het veilig?

 

 

Informatie omtrent de vervolgstudies die gedaan zijn omtrent AbortusPilStopper (APS) In het Engels APR Abortion Pill Reversal. Het een en ander is te lezen op de link: https://www.abortuspilstop.nl/informatie/zorgverlener/

 

Inleiding:

 

Een aantal studies omtrent het gebruik van AbortusPilStpper (Abortion Pill Reversal) is de revue gepasseerd:

 

 

Zie vooral (c) nieuwe studie van 2018: ‘an observational case series of 754 patients…’

en onze uitleg over de studie om Abortion Pill Reversal in een kwaad daglicht te stellen, 

 

De studie werd bekostigd door de fabrikant van de abortuspil, DANCO Laboratories.

Mitchell D. Creinin, MD, maakt abortussen mogelijk en is bezoldigd consultant voor DANCO Laboratories, de fabrikant van mifepristone, het eerste chemische abortusmedicijn. Hij is de hoofd auteur en de hoofdonderzoeker in de studie en was voorheen betrokken bij klinische proeven met de RU-486 abortuspil bij Magee-Women’s Hospital Dept, of OB/GYN Pittsburg, PA.

Dr Creinin erkende in een studie dat hij ‘consultant is bij DANCO Laboratories’.

Creinin ontvangt een honorarium van DANCO.

 

Creinin is mede oprichter van het Genootschap voor Family Planning – zijn missie is het ondersteunen van abortusonderzoek, gefinancierd door de Packard Foundation, een grote investeerder in DANCO.

Auteur Laura Dalton staat vermeld als “Chief Medical Officer” bij Planned Parenthood Mar Monte’s, raad van bestuur.

Auteur Rachel Stewart, MD is verbonden aan FPA Women’s Health, die abortussen uitvoert.

De studie werd gesponsord door de Universiteit van Californa-Davis en het Genootschap voor Family Planning, beide met sterke banden met abortus. De sponsor van Creinin’s studie wordt bekostigd door Packard Foundation, een van DANCO’s belangrijke financiële investeerders.

 

Een ongemakkelijke waarheid

 

Dr Mitchell Creinin – studie beëindigd ergens rond augustus/september 2019

 

De stopgezette proef met de AbortusPilStopper onderstreept de gevaren van abortuspil zelf.

 

In plaats dat men zich richtte op het feit dát de abortuspil gevaarlijk is, probeerde men het publiek te misleiden door het te laten geloven dat behandeling met de APR gevaarlijk is voor vrouwen.

 

De studie van Dr Creinin liet zien dat tijdens een eerste vervolgbezoek bij 80% van de vrouwen die geprobeerd hadden de abortuspil met progesteron terug te draaien, er een merkbare hartslag van de foetus werd vastgesteld.

 

Voortzetting  van de studie zou hebben bewezen hoe gevaarlijk de abortuspil is. Lang voordat deze studie werd gepubliceerd, was het een welbekend feit dat de abortuspil ernstige overmatige bloeding kan veroorzaken. Deze studie doet niets anders dan bewijzen dat er ernstige risico’s zijn bij gebruik van de abortuspil.

 

Ongeveer 1000 baby’s zijn gered door de protocollen rond APR. Die houden in het toedienen van doses progesteron om de effecten van de eerste abortuspil mifepristone tegen te gaan. De eerste APR baby is nu 13 jaar oud (2007). Dit sterkt vrouwen die voelen dat ze een vergissing hebben begaan. De abortusindustrie is niet bereid om toe te geven dat sommige vrouwen spijt hebben van hun abortus en weerhoudt vrouwen informatie over de ontwikkeling van hun baby én over APR

 

Als behandeling met progesteron geen “rommel wetenschap” “junk science” is als het gaat om IVF behandeling, stopzetten van een miskraam bij een beginnende bloeding, bij gebruik van supplementen tijdens of na de menopauze of bij verstoring van bepaalde menstruatie cycli, waarom is daar wel sprake van als het gaat om gebruik van APR dat probeert kinderen te redden van een medische abortus, onder het voorwendsel dat APR gebruik niet wetenschappelijk is ondersteund? Het stopzetten van deze studie heeft minder van doen met wetenschap maar meer met het verlangen abortus te verdedigen.

 

De abortuspil is een proces in twee stappen: Mifepristone is een progesteron blocker. Misoprostol, dat men een paar dagen later inneemt, zorgt voor samentrekken van de baarmoeder en voltooit de chemische abortus door ervoor te zorgen dat de moeder haar dode baby afgeeft. Het chemische mifepristone blokkeert de effecten van progesteron, het natuurlijke hormoon in de baarmoeder van een zwangere vrouw en nodig voor goede verdere groei van haar zwangerschap. Door het progesteron te blokkeren, veroorzaakt het abortusmedicijn het afbreken van het baarmoederslijmvlies en een falende placenta, feitelijk het sterven van de baby door zuurstofgebrek en voedingstoffen

 

De AbortusPilStopper (APR) geeft vrouwen een kans van gedachten te veranderen nadat zij met een chemische abortus zijn begonnen.

 

Het protocol voor de AbortusPilStopper is werkzaam doordat men de moeder extra progesteron geeft tot 72 uur nadat ze het eerste chemische abortusmiddel heeft ingenomen.

 

Mitchell D. Creinin, MD, maakt abortussen mogelijk en is bezoldigd consultant voor DANCO Laboratories, de fabrikant van mifepristone, het eerste chemische abortusmedicijn. Hij is de belangrijkste auteur en voornaamste onderzoeker in deze studie, en was vroeger betrokken bij klinische proeven met de RU-486 abortuspil bij het Magee Women’s Hospital Dept. of OB/GYN Pittsburgh, PA.

Er zijn 24 vrouwen overleden na het gebruik van mifepristone, maar toch vindt men de pil niet gevaarlijk! 

https://www.fda.gov/media/112118/download

 

In 2019 werd er een studie gedaan onder 10 vrouwen – (12 schreven zich in, 2 haakten af)

Nadat ze mifepristone hadden ingenomen, dat progesteron receptoren bindt en remt, kregen de deelneemsters óf behandelingen met progesteron teneinde hun vroeggeboren kinderen te redden …óf ze kregen een placebo. De studie, in willekeurig 2 groepen verdeeld:

 

  1. Placebo groep
  2. Vrouwen die progesteron kregen (APR)

 

werd vroegtijdig beëindigd als gevolg van zogenaamde zorgen omtrent de veiligheid. Maar een gedetailleerder uitwerking van hun gegevens vertelt een heel ander verhaal.

 

Van de 3 vrouwen die te maken kregen met ernstige vaginale bloeding en per ambulance naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd:

2 van de 3 patiënten bleek afkomstig uit de PLACEBO groep…

Dat is een 40% substantiële bloeding door mifepristone ALLEEN.

Voor de 2 vrouwen uit de PLACEBO groep was urgente ingreep noodzakelijk om het bloeden te laten stoppen, een ander moest een bloedtransfusie ondergaan

 

De 3e patiënt, die progesteron (APR) ontving – haar bloeding hield vanzelf op, er was geen chirurgische ingreep of bloedtransfusie nodig. 3 uur durende bloeding, geen interventie nodig.

Dit komt uit op een bloedingspercentage van 20% – dus feitelijk zou progesteron een BESCHERMEND effect hebben tegen bloedingen (hoewel het om kleine aantallen gaat)

 

Deze bevindingen zijn consistent met wat er bekend is over mifepristone, namelijk dat het risico op bloedingen van de baarmoeder significant toeneemt, als gevolg van de fysiologische effecten van vaatverwijding en remming van platelet aggregation.

 

Uit de studie bleek dat progesteron werkzaam was bij het omkeren van de effecten van mifepristone, de eerste abortuspil, dus kwam het beter uit om het onderzoek stop te zetten en te weigeren om toe te geven dat de abortuspil het probleem is.

 

……………….

 

Van de 5 vrouwen in de APS behandelingsgroep, hadden 4 een gezonde zwangerschap (aangeduid als: ‘gestational cardiac activity’), gecontroleerd 2 weken na het innemen van mifepristone – dat is een succes percentage van 80%! In de placebo groep ontwikkelde zich bij 2 vrouwen de zwangerschap verder (40%).

 

Zou dit de reden zijn waarom ze het onderzoek niet wilden afronden”? Het liet namelijk zien dat toedienen van progesteron (APR) resulteerde in een VERDUBBELING van de kans voor een vrouw om haar ongeboren kind te redden nadat zij begonnen is met een medische abortus.

 

Men moet op zoek gaan naar het juiste antwoord op de vraag in kwestie, niet naar het antwoord dat de onderzoeker wenst te vinden.

Zijn studie toonde aan dat progesteron voor het redden van een zwangerschap een effectieve optie is voor vrouwen die van mening veranderen na het innemen van mifepristone.

 

………….

 

De vooringenomenheid van Creinin’s  onderzoeksteam:

 

De studie werd bekostigd door de fabrikant van de abortuspil, DANCO Laboratories

Mitchell D. Creinin, MD, maakt abortussen mogelijk en is bezoldigd consultant voor DANCO Laboratories, de fabrikant van mifepristone, het eerste chemische abortusmedicijn. Hij is de hoofd auteur en de hoofdonderzoeker in de studie en was voorheen betrokken bij klinische proeven met de RU-486 abortuspil bij Magee-Women’s Hospital Dept, of OB/GYN Pittsburg, PA.

Dr Creinin erkende in een studie dat hij ‘consultant is bij DANCO Laboratories’.

Creinin ontvangt een honorarium van DANCO.

Hij verzorgt ‘telefonische consulten met derden” voor DANCO.

De sponsor van Creinin’s studie wordt bekostigd door Packard Foundation, een van DANCO’s belangrijke financiële investeerders.

Creinin is mede oprichter van het Genootschap voor Family Planning – zijn missie is het ondersteunen van abortusonderzoek, gefinancierd door de Packard Foundation, een grote investeerder in DANCO.Auteur Laura Dalton staat vermeld als “Chief Medical Officer” bij Planned Parenthood Mar Monte’s, raad van bestuur.Auteur Rachel Stewart, MD is verbonden aan FPA Women’s Health, die abortussen uitvoert. De studie werd gesponsord door de Universiteit van Californa-Davis en het Genootschap voor Family Planning, beide met sterke banden met abortus.

 

 

 

 

Studie APR zou zijn gestopt ivm bloeden????

 

Er was een studie omtrent Abortion Pill Reversal die voortijds gestaakt zou zijn omdat de vouwen zoveel zouden bloeden.

 

Zoals eerder aangegeven:

 

“Data can be sculpted to fit a preferred theory. Studies can work towards a goal.”

 

En zoals in (12.) (13.) (14.) en (15.) aangegeven, bloedverlies is een bekend risico.

 

Zie bijlage ‘APR study bleeding stopped’

 

A more thorough review of their own data tells a different story.

 

The halted Abortion Pill Reversal APR trial underscores the dangers of the abortion pill itself.

Instead of focusing on the fact that the abortion pill is dangerous, they attempted to mislead the public into believing that APR treatments are dangerous for women.

 

The study by Dr Creinin showed that a fetal heartbeat was detected at the first follow-up visit in 80% of women who attempted to reverse the abortion pill with progesterone.

 

Of the 3 women who experienced severe vaginal bleeding and needed ambulance transport to the hospital:

 

2 out of 3 patients reported were from the PLACEBO group…

This is 40% significant haemorrhage from mifepristone ALONE.

The 2 women from the PLACEBO group required emergency surgery to stop the bleeding, one required a blood transfusion.

 

The 3rd patient, who received progesterone (APR) – her bleeding was self-limited,

not requiring surgery or transfusion. 3 hour bleeding, no intervention needed.

This amounted to 20% haemorrhage rate – so actually progesterone would appear to have a PROTECTIVE effect against haemorrhage (although the numbers are small).

 

These findings are consistent with what has been known about mifepristone, that it increases the risk of significant haemorrhage from the uterus – due to its physiologic effects of vasodilation and inhibition of platelet aggregation.

 

……………….

Of the 5 women in the progesterone APS treatment group, 4 had healthy pregnancies (termed: ‘gestational cardiac activity’) checked 2 weeks after taking mifepristone – that’s 80% success rate!

In the placebo group, 2 women had an ongoing pregnancy (40%).

 

Could it be that that is why they didn’t want to ‘complete’ the study? As it showed that administering progesterone (APR) resulted in DOUBLE the chance of saving her unborn child after having begun a medication abortion.

 

Research should be conducted to find the true answer to the question being investigated, not the answer that the researcher wants to find.

 

His study showed that progesterone for rescuing a pregnancy is an effective option for women who change their mind after taking mifepristone.

Continuing with the study would have proven how dangerous the abortion pill is.

Long before this study was published, it was a known fact that the abortion pill can cause severe excessive bleeding. This study does nothing but further prove serious risks when taking the abortion pill.

 

If progesterone treatment is not ‘junk science’ for IVF treatment, stopping a miscarriage once bleeding had begun, supplement during or after menopause, or for certain menstrual cycle disorders, why is it called that for APR, attempting to save children from medication abortions, saying it’s use is unsupported by science?

 

Stopping this study has less to do with science and much more to do with a desire to defend abortion.

 

The study showed that progesterone was working to reverse the effects of mifepristone, the first abortion pill, so it was more convenient to stop the research, refusing to acknowledge that the abortion pill is the problem.

 

a.            Artikel 24 februari 2015

 

http://www.americanthinker.com/blog/2015/02/when_mom_changes_her_mind_reversing_pill_abortions_in_progress.html

De beste statistieken over medische abortussen verkrijgt men vanuit Finland dat beschikt over een nationaal gezondheidssysteem met gelinkte medische verslagen die n auwkeurig complicaties bij abortus weergeven, We zien dat maar liefst 20% van medische abortussen resulteren in bloedingen, infectie, achtergebleven (?) weefsel en andere ernstige problemen.

 

b.            Meta-analysis of 12 studies

Studie laat zien dat de overlevingskans van een embryo zonder toevoeging van progesteron tussen 23.3% – 25% is. ”Embryo Survival after Mifepristone: A Systematic Review of the Literature” is hier te lezen:

https://www.abortuspilstop.nl/doc/study_embryo_survival_after_mifepristone.pdf

Het verscheen in Issues in law and medicine.com volume 32 nr 1 Spring 2017.

http://issuesinlawandmedicine.com/product-category/spring-2017/

 

c.            Nieuwe studie 2018

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30831017/

https://issuesinlawandmedicine.com/wp-content/uploads/2019/10/Delgado-Revisions-FINAL-1.pdf

Een nieuwe studie van 2018: ‘een serie van 754 casussen van geobserveerde patiënten’, die besloten het medische abortusproces om te keren na het gebruik van mifepristone, maar voor innemen van de het tweede medicijn van het protocol, misoprostol’

https://pregnancyhelpnews.com/study-yes-women-can-stop-in-progress-chemical-abortion-with-life-saving-protocol

Een reddingspercentage van 64-68% wanneer een vrouw het door de arts voorgeschreven progesteron gebruikt binnen 72 uur na inname van de eerste abortuspil.

‘Uit de studie bleek ook geen enkele toegenomen risico van aangeboren afwijkingen of vroegtijdige geboorten’.

 

Progesteron:

 

 

Veklaring risico’s APR progesteron

 

statement progesteron risks APR
statement progesteron risks APR

Verklarking NaPro technologie progesteron door Dr Thomas Hilgers

 

statement progesteron NaPro technolgoy Dr Thomas Hilgers
statement progesteron NaPro technolgoy Dr Thomas Hilgers

Mifepriston:

 

Verklaring percentage aangeboren afwijkingen ACOG

http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2014/03000/Practice_Bulletin_No__143___Medical_Management_of.40.aspx

 

Het Amerikaans congres van Verloskundigen en Gynaecologen (ACOG) in hun Praktijk Bulletin nr 143, van maart 2014 (en in 2016 bijgewerkt) vermeldt:

“Er is tot op heden geen bewijs van teratogene effecten afkomstig van mifepristone”.

 

Met andere woorden, het blijkt niet dat mifepriston aangeboren afwijkingen veroorzaakt.

Foto ACOG: ‘Geen bewijs tot op heden van teratogeen effect van mifepristone’.

 

Teratogeen = verband houdend met of veroorzaakt misvormingen van een embryo of foetus

 

ACOG statement birth defect rate
ACOG statement birth defect rate

 

Bij vaginaal gebruik in het eerste trimester van de zwangerschap is tot nu toe geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen gevonden (Informatorium Medicamentorum 2017, blz 671).

 

 

Effecten synthetische progresteron zijn inclusief mannelijke hormooneffecten (zie foto APR). Afwijkingen verband houdend met methotrexate houden ook abnormaliteiten in (zie foto ACOG).

Opm.: De AbortusPilStopper gebruikt dit synthetisch progesteron niet.

 

Oorspronkelijke studie van de eerste 7 omkeringen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23191936